• wyszukaj nocleg

Miasto

rodzaj noclegu

do centrum

cena max
+ wyszukiwanie zaawansowane
  • Przepisy o odwróconym kredycie hipotecznym uchwalone

Sejm uchwalił ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym. Określa ona zasady podpisywania umów, prawa i obowiązki stron umowy oraz reguły rozliczenia zobowiązań z tego tytułu.


 W umowie odwróconego kredytu hipotecznego (dalej: umowa) bank zobowiąże się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę pieniędzy (ich spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy), a kredytobiorca zobowiąże się ustanowić zabezpieczenie spłaty tej sumy wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami.

 

Strony umowy


Umowę będzie mogła zawrzeć każda osoba fizyczna. Ustawa nie przewiduje żadnych ograniczeń wiekowych dla kredytobiorcy, musi jednak przysługiwać mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego. Kredytobiorcą będzie zostać być także współwłaściciel nieruchomości lub osoba, której przysługuje udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub w prawie użytkowania wieczystego.

 

Warunki podpisania umowy


Poza ofertą odwróconego kredytu hipotecznego bank nie będzie mógł uzależniać podpisania umowy od zawarcia innych umów, za wyjątkiem umowy ubezpieczenia od zdarzeń losowych nieruchomości lub lokalu do którego kredytobiorcy przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Kwota odwróconego kredytu hipotecznego będzie ustalana w oparciu o wartość nieruchomości należącej do kredytobiorcy.

Wypłata kredytu nastąpi jednorazowo albo w ratach, przez okres i w wysokości określonych w umowie odwróconego kredytu hipotecznego, nie dłużej jednak niż do dnia śmierci kredytobiorcy.

Prawa kredytobiorcy


Na 7 dni przed podpisaniem umowy odwróconego kredytu hipotecznego bank będzie zobowiązany dostarczyć kredytobiorcy formularz zawierający wszystkie informacje o tej formie kredytu, w tym m.in. sposób ustalenia kwoty kredytu,  termin i sposób wypłaty jak również sposób ustalenia wysokości oprocentowania, wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany.

Umowę trzeba będzie sporządzić na piśmie.

Kredytobiorca będzie mógł odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia jej podpisania. W taki wypadku kredytobiorca nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych, za wyjątkiem niepodlegających zwrotowi opłat lub ich części poniesionych przez bank na rzecz urzędów lub sądów.

Kredytobiorca będzie mógł również wypowiedzieć umowę odwróconego kredytu hipotecznego w każdym czasie, z zachowaniem  30-dniowego terminu.

Ponadto kredytobiorca będzie miał prawo w każdym czasie całkowicie lub częściowo spłacić kredyt, a bank nie pobierze prowizji z tego tytułu.

 

Uprawnienia banku


Bank również będzie miał prawo w określonych sytuacjach wypowiedzieć umowę. Chodzi tu np. o przypadki, gdy z nieruchomości została wszczęta egzekucja, albo kredytobiorca przeniesie na osobę trzecią własność nieruchomości.

Dla celów umów odwróconego kredytu hipotecznego banki będą musiały ustalić zasady zarządzania ryzykiem długowieczności.

Jeżeli bank ogłosi upadłość, wówczas z chwilą jej ogłoszenia umowa odwróconego kredytu hipotecznego ulegnie rozwiązaniu w zakresie niewykonanej części.

 

Rozliczenie kredytu


Całkowita kwota do zapłaty staje się wymagalna z upływem:
- okresu wypowiedzenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego;
- roku od dnia śmierci kredytobiorcy.

Spadkobiercy w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci kredytobiorcy lub ostatniego z kredytobiorców będą mogli spłacić kredyt i zachować prawo do mieszkania. W przeciwnym razie to bank stanie się właścicielem nieruchomości.

Omawiana ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od jej publikacji w Dzienniku Ustaw. Obecnie pozostaje ona w rękach Senatu.

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec

 

  • Komentarze
brak komentarzy
  • Dodaj komentarz
Treść komentarza
+ Dodaj do komentarza własne zdjęcie (np. jeśli byłeś na danej imprezie)
+ Wstaw film z Youtube


 Imię   Miasto    kod Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie
Serwisy | Rejestracja

Sylwester | noclegi nad jeziorem
stat4u